20160111120532919.jpg 009Shimoguri no Sato (下栗の郷) [Nagano]